కంప్యూటర్ తెలుగు సైట్స్ & గేమ్స్:

 

PC GAMES SITE

1) www.zapspot.com/

2) www.pcgames.com/

3) www.gameovergames.com/

4)  www.games.com/

5) https://offr.biz/HLGB7319375FZKAFVP

6)  www.gavoor.com/index.html?code=1267439  

7) https://www.schooltimegames.com/Science/Dynamic_Systems_2.html

8)https://www.learninggamesforkids.com

                 SCHOOL TIME GAMES

 SCHOOL TIME GAMES SOCIAL GAMES
SCIENCE GAMES LANGUAGE ARTS
MATHEMATICS LOGIC GAMES
PUZZLES ARCADE