యూనివర్శిటీలు-ఆంధ్రప్రదేశ్:

 

UNIVERSITIES IN ANDHRAPREDESH

 

Universities in Andhra Pradesh

 

Acharya N G Ranga Agri University, Hyderabad

Website

Results

 

Acharya Nagarjuna University, Guntur

Website

Results

 

Adikavi Nannaya University, East Godavari

Website

Results

 

Andhra Pradesh University of Law, Visakhapatnam

Website

Results

 

Andhra University, Visakhapatnam

Website

Results

 

Andhra University School of Distance Education

Website

Results

 

Dr BR Ambetkar Open University, Hyderabad

Website

Results

 

Dravidian University, Kuppam, Chittoor Dist

Website

Results

 

English and Foreign Languages University (EFLU), Hyderabad

Website

Results

 

International Institute of Information Technology (IIIT-H), Hyderabad

Website

Results

 

GITAM University, Visakhapatnam

Website

Results

 

Jawaharlal Nehru Technological University, (JNTU) Anantapur

Website

Results

 

Jawaharlal Nehru Technological University, (JNTU) Hyderabad

Website

Results

 

Jawaharlal Nehru Technological University, (JNTU) Kakinada

Website

Results

 

Kakatiya University, Warangal

Website

Results

 

Kakatiya University, Warangal

Website

Results

 

KU School of Distance Learning & Continuing Education, Warangal

Website

Results

 

Krishna University, Machilipatnam, Krishna Dist.

Website

Results

 

Mahathma Gandhi University (MGU), Nalgonda University

Website

Results

 

Maulana Azad National Urdu University (MANUU), Hyderabad

Website

Results

 

National Institute of Technology Warangal (NIT), Warangal

Website

Results

 

Nizam's Institute of Medical Sciences (NIMS), Hyderabad

Website

Results

 

NTR University of Health Sciences (NTRUHS), Vijayawada

Website

Results

 

Osmania University (OU), Hyderabad

Website

Results

 

Osmania University PGRR Centre for Distance Education, Hyderabad

Website

Results

 

Potti Sreeramulu Telugu University (PSTU), Hyderabad

Website

Results

 

Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, Tirupathi

Website

Results

 

Sri Krishnadevaraya University, Anantapur

Website

Results

 

Sri Krishnadevaraya University Centre for Distance Education, Anantapur

Website

Results

 

Sri Venkateswara University (SVU), Tirupati

Website

Results

 

Sri Venkateswara University Directorate of Distance Education, Tirupati

Website

Results

 

Sri Venkateswara Institute of Medical Sciences, Tirupathi

Website

Results

 

Sri Sathya Sai University, Anantapur

Website

Results

 

Telangana University, Nizamabad

Website

Results

 

Vignan University, Guntur

Website

Results

 

University of Hyderabad (UOH), Hyderabad

Website

Results